The Humanity Hub is looking for a new supervisory board member!

The Hague Humanity Hub is looking for a new Supervisory Board member with a financial/strategic profile and affinity with social entrepreneurship. This is someone who can be our financial conscience with insight into impact economy. 

This position has become available following the resignation of Pallas Agterberg who served as a board member since 2017. “While we will miss Pallas’ unique perspective and creative ideas, we would like to thank her for contribution and support in these crucial start up years” says Paul Doop, Chairman of the Board.

Pallas describes the Humanity Hub as “a connector of organisations in the Hague and beyond who are working towards more peace and justice. The connections happen through space, content and relations. The interesting role as a member of the supervisory board, is to combine the aimed impact with a startup mentality in terms of grasping the opportunities, entrepreneurial thinking and solid management.”

If you fit the profile and would like to support the further development of The Hague Humanity Hub in its mission to support and strengthen the ecosystem for peace and justice, please apply. Find out more below.


Vacature – Lid Raad van Toezicht (Financieel/strategisch)

(please scroll down for English) 

The Hague Humanity Hub is op zoek naar een nieuw lid Raad van Toezicht met een financieel/strategisch profiel en affiniteit met sociaal ondernemen. Het gaat om iemand die het financieel geweten kan vormen met inzicht de impact economie. 

Over The Hague Humanity Hub

The Hague Humanity Hub is op initiatief van de gemeente in 2017 opgericht om het ecosysteem voor een vreedzame en rechtvaardige wereld te ondersteunen en te versterken. We faciliteren verbindingen tussen (internationale) bedrijven, startups, NGO’s, kennisinstellingen en overheden. Daarnaast stimuleren we innovatie door de benodigde ingrediënten te bieden voor toevallige ontmoetingen, nieuwe allianties, inspirerende samenwerkingen en de uitwisseling van kennis. 

Wat wij doen:

 • Bouwen en ondersteunen van een gevarieerde gemeenschap met actieve leden 
 • Werken als katalysator voor verbinding en uitwisseling van kennis 
 • Bieden innovatieve community-led programmering rond relevante thema’s 
 • Faciliteren zichtbaarheid, transparantie en toegang tot het Haagse ecosysteem 
 • Bieden een connectiepunt voor talent en werkgevers 
 • Maken de ontwikkeling van nieuwe initiatieven mogelijk en verwelkomen nieuwkomers 
 • Bieden een flexibel kantoorconcept, met evenementen- envergaderruimten, online evenementendiensten en de mengvorm daarvan (fysiek én online)
 • Bieden een “thuis” voor de community leden, om elkaar te ontmoeten en te verbinden 

De stichting bekostigt zichzelf door deelnemersbijdragen, verhuur en een exploitatiesubsidie van de gemeente. 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van The Hague Humanity Hub controleert het bestuur van de stichting en staat deze met raad en daad terzijde in de realisatie van het doel van de stichting. 

 • Zorgdragen voor goed functioneren van de directie en uitvoeren van de werkgeversrol (benoeming, beoordeling en ontslag van de directie); 
 • Naar behoren laten functioneren van de RvT/ intern toezicht; 
 • Adviseren van de directie; 
 • Toezien op het gevoerde beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting; goedkeuren van voorgenomen beleid en strategische beslissingen van de directie 
 • Toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden

De Raad heeft 5 leden en vergadert 4 keer per jaar, exclusief een of twee themavergaderingen. Er zijn twee commissies, t.w. remuneratie en audit. De leden van Raad van Toezicht ontvangen een niet bovenmatige vergadervergoeding en onkostenvergoeding.

Profiel                                                    
 • Financieel geweten, weet wat de cijfers betekenen 
 • Affiniteit met sociaal ondernemen en impact economie
 • In staat om de Hub te ondersteunen vanuit inzicht in relevante ontwikkelingen (kennis van vastgoed exploitatie is een pré). 
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in jonge organisaties en ervaring met ontwikkelingsvraagstukken in dergelijke organisaties
 • Innovatief/disruptief, ziet kansen voor nieuwe ontwikkelingen en de mogelijkheden voor het toepassen van vernieuwingen
 • Gevoel voor de activiteiten van de Stichting in politieke en maatschappelijke context
 • Beweegt zich in voor de organisatie relevante netwerken met zicht op relevante ontwikkelingen en onderhoudt relevante contacten waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft
 • Binding met de missie van de stad Den Haag als internationale stad van vrede en recht
Kwaliteiten en competenties
 • Weet evenwicht te houden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Snel overzicht en inzicht verwerven
 • Politieke sensitiviteit
 • Besluitvaardig
 • Proactieve houding en gedrag
 • Samenwerken in teamverband
 • Kritische zelfreflectie
 • Communicatief vaardig 
 • Onafhankelijk en integer
Hebt u belangstelling?

Als u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u. 

Uw motivatie en curriculum vitae kunt u tot en met uiterlijk 9 april versturen naar jill.wilkinson@humanityhub.net onder vermelding van ‘Vacature RvT’.

Meer informatie via www.humanityhub.net of telefonisch bij Jill Wilkinson, Managing Director onder 0646177039 of 070-217 10 80.  


Vacancy – Member Supervisory Board (Financial/Strategic)

The Hague Humanity Hub is looking for a new Supervisory Board member with a financial/strategic profile and affinity with social entrepreneurship. This is someone who can be our financial conscience with insight into impact economy. 

About The Hague Humanity Hub

The Hague Humanity Hub was founded on the initiative of the municipality in 2017 to support and strengthen the ecosystem for a peaceful and just world. We facilitate connections between (international) companies, startups, NGOs, knowledge institutions and governments. We also stimulate innovation by providing the necessary ingredients for chance encounters, new alliances, inspiring collaborations and the exchange of knowledge. 

What we do:

 • Build and support a diverse community with active members 
 • Act as a catalyst for connection and knowledge exchange 
 • Offer innovative community-led programming around relevant themes 
 • Facilitate visibility, transparency and access to the Hague ecosystem 
 • Provide a connection point for talent and employers 
 • Enable the development of new initiatives and welcome newcomers.  
 • Offer a flexible office concept, with event and meeting spaces, online event services and hybrid events (physical and online)
 • Offer a “home” for the community members to meet and connect with each other 

The foundation is self-financing through membership fees, income from office and meeting services and an operating subsidy from the municipality. 

Supervisory Board 

The Supervisory Board of The Hague Humanity Hub monitors the board of the foundation and assists it with advice and assistance in realising the foundation’s objectives. 

More specifically, the Supervisory Board has the following main tasks:

 • Ensuring the proper functioning of the management and performing the employer role (appointment, assessment and dismissal of the management); 
 • Ensuring the proper functioning of internal supervision; 
 • Advising the Management Board; 
 • supervising the policy pursued by the Executive Board and the general course of events within the foundation; approving proposed policy and strategic decisions by the Executive Board 
 • supervising the way in which the consultation with stakeholders is shaped.

The Board has 5 members and meets 4 times a year, excluding one or two theme meetings. There are two committees: remuneration and audit. The members of the Supervisory Board receive a moderate meeting remuneration and an expense allowance.

Profile
 • Financial conscience, knows what the figures mean 
 • Affinity with social entrepreneurship and impact economy
 • Able to support the Hub based on insight in relevant developments (knowledge of real estate exploitation is a plus) 
 • Administrative and/or supervisory experience in young organisations and experience with development issues in such organisations
 • Innovative/disruptive, sees opportunities for new developments and the possibilities for applying innovations
 • Sense of the Foundation’s activities in a political and social context
 • Moves in networks relevant to the Humanity Hub with an insight into relevant developments and maintains relevant contacts, while guaranteeing an independent attitude as supervisor
 • Connection with the mission of the city of The Hague as an international city of peace and justice
Qualities and competencies
 • Knows how to maintain a balance between involvement and administrative distance
 • Quickly acquires overview and insight
 • Political sensitivity
 • Decisive
 • Proactive attitude and behaviour
 • Cooperates in a team
 • Critical self-reflection
 • Communicative skills 
 • Independent and honourable
Are you interested?

If you recognize yourself in this profile, we would like to hear from you. 

Please send your motivation and curriculum vitae before April 9th to jill.wilkinson@humanityhub.net, referencing ‘RvT vacancy’.

More information via www.humanityhub.net or by calling Jill Wilkinson, Managing Director at 0646177039 or 070-217 10 80.