,

Twee Vacatures – Raad van Toezicht!  

Please scroll down for english 

The Hague Humanity Hub is op zoek naar twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht.  

Wie helpt ons mee in de uitbouw en ontwikkeling van The Hague Humanity Hub als lid van de Raad van Toezicht? Stichting The Hague Humanity Hub is in 2017 opgericht om het ecosysteem voor een vreedzame en rechtvaardige wereld te ondersteunen en te versterken. De Hub komt na 5 jaar in een volgende fase van haar ontwikkeling en we zoeken twee leden van de RvT om dit te begeleiden, één met een profiel van (sociaal) ondernemerschap en één met een profiel in internationale samenwerking (NGO/Vrede en recht).  

We zoeken naar meer diversiteit in de RvT, dus moedigen we ook vooral jonge mensen aan of mensen met een verschillende etnische of culturele achtergrond om te solliciteren. 

Profiel 1: Entrepreneurial 

 • Affiniteit met sociaal ondernemen en de impact economie 
 • In staat om de Hub strategisch te ondersteunen vanuit inzicht in voor ons relevante ontwikkelingen  
 • Bekend met netwerkorganisaties en fondsenwerving 
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in jonge organisaties en ervaring met ontwikkelingsvraagstukken in dergelijke organisaties 

Profiel 2: Internationale Samenwerking (NGO/Vrede en Recht) 

 • In staat om de Hub strategisch te ondersteunen vanuit inzicht in relevante globale ontwikkelingen en het dekolonisatie debat 
 • Ervaring in een werkveld gericht op internationale samenwerking met het oog op duurzame ontwikkeling, internationaal recht, vredesopbouw en/of humanitair werk 
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in organisaties gericht op internationale samenwerking  

Beide profielen: 

 • Gevoel voor de activiteiten van de Stichting in (lokaal) politieke en maatschappelijke context 
 • Innovatief/disruptief, ziet kansen voor nieuwe ontwikkelingen en de mogelijkheden voor het toepassen van vernieuwingen 
 • Beweegt zich in voor de organisatie relevante netwerken met zicht op relevante ontwikkelingen en onderhoudt relevante contacten waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft 
 • Binding met de missie van de stad Den Haag als internationale stad van vrede en recht 
 • Heeft geen persoonlijk of zakelijk belang bij een organisatie die diensten afneemt of verstrekt aan de Stichting  

Kwaliteiten en competenties 

 • Weet evenwicht te houden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand 
 • Snel overzicht en inzicht verwerven 
 • Politieke sensitiviteit 
 • Besluitvaardig 
 • Proactieve houding en gedrag 
 • Samenwerken in teamverband 
 • Kritische zelfreflectie 
 • Communicatief vaardig  
 • Onafhankelijk en integer 

Over de Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht van The Hague Humanity Hub controleert het bestuur van de stichting en staat deze met raad en daad terzijde in de realisatie van het doel van de stichting. Meer specifiek heeft de Raad van Toezicht de volgende hoofdtaken: 

 • zorgdragen voor goed functioneren van de directie en het uitvoeren van de werkgeversrol (benoeming, beoordeling en ontslag van de directie);  
 • naar behoren laten functioneren van de RvT/ intern toezicht;  
 • adviseren van de directie;  
 • toezien op het gevoerde beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting; goedkeuren van voorgenomen beleid en strategische beslissingen van de directie  
 • toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met belanghebbenden 

De Raad heeft 5 leden en vergadert 4 keer per jaar, exclusief een of twee themavergaderingen. Er zijn twee commissies, t.w. remuneratie en audit. De leden van Raad van Toezicht ontvangen een niet bovenmatige vergadervergoeding en reiskostenvergoeding. 

Heeft u belangstelling? 

Als u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u.  

Uw motivatie en curriculum vitae kunt u tot en met uiterlijk 7 mei versturen naar jill.wilkinson@humanityhub.net onder vermelding van ‘Vacature RvT’. 

Meer informatie via www.humanityhub.net of u kunt per email contact opnemen met de leden van de sollicitatiecommissie, Juultje van der Wijk jwijk@ziggo.nl of Thea Hilhorst hilhorst@iss.nl

Over The Hague Humanity Hub  

The Hague Humanity Hub is een stichting zonder winstoogmerk die het ecosysteem voor een vreedzamere en rechtvaardigere wereld ondersteunt en versterkt. Wij faciliteren verbindingen en innovatie door de noodzakelijke ingrediënten te bieden voor toevallige ontmoetingen, nieuwe allianties, inspirerende samenwerkingen en de uitwisseling van kennis.  

Community 

 • Een actieve en professionele gemeenschap van diverse leden 
 • Zichtbaarheid, transparantie en toegang tot het Haagse ecosysteem faciliteren en verwelkomen van nieuwkomers 
 • Katalysator voor verbinding en uitwisseling van kennis 
 • Verbindingspunt voor talent en werkgevers  

Programma’s 

 • Innovatieve community-led programma’s met, door en voor leden 
 • Open evenementen en programma’s om de verbinding van professionals in het bredere ecosysteem te ondersteunen 
 • Samenwerking met bestaande programma’s in het ecosysteem en ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe initiatieven 
 • Publieke evenementen en programma’s om vrede en recht tot leven te brengen voor (Haagse) burgers 

Campus 

 • Een thuis voor ontmoeting en verbinding voor de community 
 • Zaalhuur en evenementen (in persoon, hybride, online)  
 • Full service kantoor met virtual office, flexibele werkplekken en private offices 

De stichting bekostigt zichzelf door deelnemersbijdragen, verhuur, en (meerjarige) programmeringsopdrachten van de gemeente en andere partijen.  

Two Vacancies – Supervisory Board  

The Hague Humanity Hub is recruiting two new members of the Supervisory Board.  

Who will help us with the further development of The Hague Humanity Hub as a member of the Supervisory Board?  Stichting The Hague Humanity Hub was established in 2017 to support and strengthen the ecosystem for a peaceful and just world.  After the first 5 years, the Hub enters the next phase of its development and we are looking for two members of the Supervisory Board to guide this, one with a profile of (social) entrepreneurship and one with a profile in international cooperation (NGO/Peace and justice).  

We would like to have more diversity in the Supervisory Board, so we also encourage young people or people with different ethnic or cultural backgrounds to apply. 

Profile 1: Entrepreneurial 

 • Affinity with social entrepreneurship and the impact economy 
 • Able to strategically support the Hub based on insight in revelant developments 
 • Familiar with network organizations and fundraising 
 • Managerial and/or supervisory experience in young organisations and experience with development issues in such organisations 

Profile 2: International Cooperation (NGO/Peace and Justice) 

 • Able to strategically support the Hub based on insight into relevant global developments and the decolonization debate 
 • Experience in a field of work focused on international cooperation for sustainable development, international law, peacebuilding and/or humanitarian work 
 • Managerial and/or supervisory experience in organisations focused on international cooperation  

Both profiles: 

 • Feeling for the activities of the foundation in (local) political and social context 
 • Innovative/disruptive, sees opportunities for new developments and the possibilities for applying innovations 
 • Engages in networks relevant to the organization with a view to relevant developments and maintains relevant contacts while maintaining an independence as a supervisory board member 
 • Affinity with the mission of the city of The Hague as an international city of peace and justice 
 • Has no personal or business interest in an organization that purchases or provides services to the foundation  

Qualities and competences 

 • Knows how to maintain a balance between involvement and administrative distance 
 • Quickly acquires overview and insight 
 • Political sensitivity 
 • Decisive 
 • Proactive attitude and behaviour 
 • Cooperates in a team 
 • Critical self-reflection 
 • Communicative skills  
 • Independent and honest 

About the Supervisory Board  

The Supervisory Board of The Hague Humanity Hub monitors the board of the foundation and assists it with advice and assistance in realising the foundation’s objectives.  

More specifically, the Supervisory Board has the following main tasks: 

 • Ensuring the proper functioning of the management and performing the employer role (appointment, assessment and dismissal of the management);  
 • Ensuring the proper functioning of internal supervision;  
 • Advising the Management Board;  
 • Supervising the policy pursued by the Executive Board and the general course of events within the foundation; approving proposed policy and strategic decisions by the Executive Board  
 • Supervising the way in which the consultation with stakeholders is shaped. 

The Board has 5 members and meets 4 times a year, excluding one or two theme meetings. There are two committees: remuneration and audit. The members of the Supervisory Board receive a moderate meeting remuneration and travel expense allowance. 

Are you interested? 

If you recognize yourself in this profile, we would like to hear from you.  

You can send your motivation and curriculum vitae to jill.wilkinson@humanityhub.net until 7 May  at the latest  , stating ‘Vacancy Supervisory Board’. 

More information via www.humanityhub.net or  you can contact  the members of the application committee, Juultje van der Wijk jwijk@ziggo.nl or Thea Hilhorst hilhorst@iss.nl by email. 

About The Hague Humanity Hub  

The Hague Humanity Hub is a non-profit foundation that supports and strengthens the ecosystem for a more peaceful and just world. We facilitate connections and innovation by providing the necessary ingredients for chance encounters, new alliances, inspiring collaborations and the exchange of knowledge. 

Community 

 • An active and professional community of diverse members 
 • Visibility, transparency and access to the Hague ecosystem and welcoming  newcomers 
 • Catalyst for connection and exchange of knowledge 
 • Connection point for talent and employers 

Programs 

 • Innovative community-led programs with, by and for members 
 • Open events and programs to support the connection of professionals in the wider ecosystem 
 • Collaboration with existing programs in the ecosystem and supporting  the development of new initiatives 
 • Public events and programs to bring  peace and justice to life for (The Hague) citizens 

Campus 

 • A home for the community to work, meet and connect 
 • Room rental and events (in person, hybrid, online)  
 • Full service office with virtual office, flexible workplaces and private offices 

The foundation’s funding comes from membership fees, rental income, and (multi-year) programming assignments from the municipality and other parties.