,

New Supervisory Board Member Position

(Voor Nederlands zie hieronder )

Member of the Supervisory Board from Academia / Knowledge institution

The Hague Humanity Hub is currently looking for a new member of the Supervisory Board, with the profile of professor or senior administrator from a knowledge institution with expertise in the field of peace, law and humanitarian action.

About The Hague Humanity Hub

The Hague Humanity Hub Foundation, established at the initiative of the municipality of The Hague at the end of 2017, aims to promote peace and justice worldwide by stimulating and facilitating innovation in the municipality of The Hague. To this end, the Hub promotes cooperation between (international) companies / startups, NGOs, knowledge institutions, and governments that are (or want to be) active in the ‘Peace and Justice’ domains. The Hub thus contributes to the ambition of the municipality of The Hague to be a global leader as a location for international organizations active in the fields of Peace and Justice. The foundation is funded by member contributions and an operating grant from the municipality. The foundation aims to become independent of subsidy from the municipality by 2022.

Supervisory Board

The Supervisory Board monitors the management and provides advice and assistance in the realization of the objectives of the Foundation.

More specifically, the Supervisory Board has the following main tasks:

 • ensuring the proper functioning of the management and the role of the employer (appointment, assessment and dismissal of the management);
 • the proper functioning of internal supervision;
 • advisor to the management;
 • maintaining integral supervision of management policies and general affairs within the foundation;
 • approving strategic decisions and policymaking of the management
 • supervising consultation with stakeholders

The Board has 5 members and meets at least 4 times a year, not including one or two topical meetings. The members of the Supervisory Board receive a modest meeting and expense allowance.

 Desired profile

 • Academic professor or senior administrator of a knowledge institution with expertise in the areas of peace, justice and/or humanitarian action
 • Administrative and / or supervisory experience in complex organizations and experience with development issues in such organizations
 • Sensitivity to political and societal context within which the Humanity Hub operates.
 • Innovative/disruptive approach, able to signal opportunities for the development of the hub and the application of new technologies
 • Able to support the hub with insights into relevant academic developments
 • Operates in a relevant network contributing to insights relevant for the Humanity Hub while maintaining independent position of supervisory board member
 • Clear connection and affinity with the mission of the Hague as International City of Peace and Justice

 Qualities and competences

 • Good balance between involvement and independence
 • Quick overview and insight
 • Political sensitivity
 • Decisive
 • Proactive attitude and behavior
 • Team collaboration
 • Self-reflective
 • Communicative
 • Independence and integrity

Interested?

If you fit this profile, we would like to hear from you.

You can send your letter and curriculum vitae up to and including 1 May to jill.wilkinson@humanityhub.net quoting Vacancy RvT.

More information via www.humanityhub.net or by telephone at Jill Wilkinson, Managing Director under 070-217 10 80.

———————————-

Vacature – Lid Raad van Toezicht vanuit Wetenschap/Kennisinstelling

The Hague Humanity Hub is per direct op zoek naar een nieuw lid van zijn Raad van Toezicht, met het profiel hoogleraar of bestuurder vanuit een kennisinstelling met expertise op het gebied van vrede, recht en/of [humanitaire actie.

Over The Hague Humanity Hub

Stichting The Hague Humanity Hub, opgericht op initiatief van de gemeente Den Haag eind 2017, stelt zich ten doel vrede en recht wereldwijd te bevorderen door innovatie te stimuleren en te faciliteren. Hiertoe biedt de Hub zowel een fysieke vestigings- en ontmoetingsplek in het centrum van Den Haag als programmatische activiteiten. Zodanig bevordert de Hub de samenwerking tussen (internationale) bedrijven/startups, NGO’s, kennisinstellingen en overheden die actief (willen) zijn in de domeinen ‘Vrede en Recht’. De Hub levert hiermee een bijdrage aan de ambitie van de gemeente Den Haag om als wereldwijd toonaangevende Stad van Vrede en Recht een aantrekkelijk locatie te zijn voor internationale organisaties actief binnen deze domeinen. De stichting bekostigt zichzelf door deelnemersbijdragen, verhuur en een exploitatiesubsidie van de gemeente. De doelstelling is om 2022 op eigen benen te staan.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van The Hague Humanity Hub controleert het bestuur van de stichting en staat deze met raad en daad terzijde in de realisatie van het doel van de stichting.

Meer specifiek heeft de Raad van Toezicht de volgende hoofdtaken:

 • zorgdragen voor goed functioneren van de directie en uitvoeren van de werkgeversrol (door benoeming, beoordeling en ontslag van de directie);
 • intern toezicht;
 • adviseren van de directie;
 • integraal toezien op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting; toe
 • goedkeuren van voorgenomen beleid en strategische beslissingen van de directie
 • toezicht houden [op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden

De Raad heeft 5 leden en vergadert 4 keer per jaar, exclusief een of twee themavergaderingen. De leden van Raad van Toezicht ontvangen een niet bovenmatige vergadervergoeding en onkostenvergoeding.

Profiel                                                   

 • Positie als hoogleraar of bestuurder van een kennisinstelling met expertise op het gebied van vrede, recht en humanitaire actie
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in complexe organisaties en ervaring met ontwikkelingsvraagstukken in dergelijke organisaties
 • Gevoel voor de werkzaamheden van de stichting in de politieke en maatschappelijke context
 • Innovatief/disruptief, ziet kansen voor nieuwe ontwikkelingen en de mogelijkheden voor het toepassen van technologische vernieuwingen
 • In staat om de Hub te ondersteunen vanuit inzicht in relevante wetenschappelijke ontwikkelingen
 • Beweegt zich in voor de organisatie relevante netwerken met zicht op voor de organisatie relevante beleidsterreinen en onderhoudt relevante contacten waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft
 • Binding met de missie van de stad Den Haag als internationale stad van vrede en recht

Kwaliteiten en competenties

 • Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Snel overzicht en inzicht verwerven
 • Politieke sensitiviteit
 • Besluitvaardig
 • Proactieve houding en gedrag
 • Samenwerken in teamverband
 • Kritische zelfreflectie
 • Communicatief vaardig
 • Onafhankelijk en integer

Hebt u belangstelling?

Als u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u.

Uw motivatie en curriculum vitae kunt u tot en met uiterlijk 1 mei versturen naar jill.wilkinson@humanityhub.net onder vermelding van ‘Vacature RvT’.

Meer informatie via www.humanityhub.net of telefonisch bij Jill Wilkinson, Managing Director onder 070-217 10 80.