,

Job Vacancy: Finance and Control Manager

* * for English, see below * *

Vacature Finance and Control Manager

32 uur / week

Startdatum: zsm

Ben jij de ambitieuze Finance en Control Manager die wil bijdragen aan een betere wereld? Kom je de groei van onze communityplatform en coworking hotspot in Den Haag stimuleren?

The Hague Humanity Hub is op zoek naar zakelijk en praktisch F&C-talent om onze effectiviteit en impact te vergroten. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van financiële en administratieve processen, procedures en controles en rapporteer je rechtstreeks aan de algemeen directeur.

Over The Hague Humanity Hub

The Humanity Hub is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Ons doel is om het Haagse ecosysteem voor vrede en recht te verbinden en te versterken. We omarmen diversiteit en streven ernaar muurtjes af te breken en onwaarschijnlijke bondgenoten te verbinden om de ontwikkeling van een vreedzamere en rechtvaardigere wereld te versnellen, waar dan ook.

We faciliteren samenwerking en innovatie door de benodigde ingrediënten aan te bieden voor toevallige ontmoetingen, nieuwe allianties, inspirerende samenwerkingen en kennisuitwisseling. Onze diensten omvatten:

· Actief community management en programmering door een toegewijd team

· Warme en gastvrije ontmoetingsplaats met café en aankomstplek voor leden

· Evenement- en vergaderruimten en online evenementendiensten

· Flexibel kantoorconcept (2000 m2) met diverse ‘residency’ mogelijkheden in het centrum van Den Haag

· Nieuw: 2e locatie in Den Haag International Zone (Alexanderveld), vanaf 1 januari geopend in samenwerking met Frame Offices

Onze groeiende ledengroep van meer dan 300 professionals uit ca. 100 organisaties is actief op een groot aantal gebieden, zoals vredesopbouw, justitiële innovatie, onderwijs, humanitaire actie, klimaatactie en ontwikkelingshulp. Ze variëren van non-profit tot for-profit, start-ups tot scale-ups, kleine lokale tot grote internationale organisaties en kennisinstituten.

Functieomschrijving

Je vervult een sleutelrol in het kernteam van de hub en werkt nauw samen met de algemeen directeur om de groei op een verantwoorde manier te managen en financiële resultaten te optimaliseren. Je coacht en ondersteunt de andere teamleden voor Community Development en Programming, Communication, Hospitality and Events en Facility Management met betrekking tot financiële en administratieve zaken.

Je taken omvatten:

• Beheren en optimaliseren van de end-to-end financiële en boekhoudkundige processen

• Adviseren over de strategische ontwikkeling van de stichting

• Planning- en controlecyclus inclusief opstellen en analyseren van budget en realisatie

• Tijdige voorbereiding en presentatie van financiële en subsidierapportages, ook aan de Raad van Toezicht

• Verbetering van het order-to-cash proces inclusief implementatie van nieuwe digitale betaalprocessen

• Toezicht houden op facturering, debiteuren en crediteuren, inclusief salarisadministratie

• Ondersteuning van product- en dienstontwikkeling met kostenanalyses en projectbudgetten

• Onderhouden van bank-, boekhoudkundige en juridische relaties

• Toezicht houden op inkoopprocessen en zorgen voor goede relaties met leveranciers

• Toezicht houden op IT-systemen en kantoorautomatisering voor het Hub-team

• Ad hoc projecten

Functie eisen

• HBO of WO opleiding in bedrijfskunde, accountancy, economie of gelijkwaardig

• Minimaal 5 jaar werkervaring in Nederland bij een accountantsorganisatie of financiële afdeling

• Zelfstarter, resultaatgericht individu

• Nederlands als moedertaal, goede beheersing Engels mondeling en schriftelijk

Om in deze functie te slagen, moet je:

• Een duidelijk overzicht behouden van complexe financiële gegevens en in staat zijn om beknopte analyses uit te voeren en in eenvoudig leesbare vorm te presenteren

• Je commerciële mentaliteit inzetten t.b.v. groei, service en verbeteringen terwijl je de bottom line in de gaten houdt

• Affiniteit hebben met de Sustainable Development Goals en een vreedzamere en rechtvaardigere wereld en zelk ook een actief lid zijn van de Hub-gemeenschap

• Op een strategische manier prioriteiten stellen tussen concurrerende kwesties en in staat zijn om de prioriteiten waar nodig te wijzigen

• Zowel leiden als deelnemen aan projecten in samenwerking met andere hub teamleden

• Je prettig voelen in een zeer transparante omgeving en goede relaties opbouwen en onderhouden met diverse Hub-leden en belanghebbenden

• Je thuis voelen in een multiculturele omgeving

• Een expert zijn met Excel en ervaren met MS-Office-programma’s

• Ervan genieten om deel uit te maken van een kleine zich ontwikkelende organisatie die veel doet met weinig.

Bonuspunten als je:

• Ervaring heeft met vastgoeddiensten, met name in een coworking of business center bedrijf

• Woont in Den Haag

• Ervaring hebt in business to business relaties met Nederlandse en internationale organisaties

• Ervaring hebt in het samenwerken met gemeenten en fondsen/subsidie- verstrekkers

Wat we bieden:

• 1-jarig contract op basis van 32 uur per week (80%)

• Fulltime salaris bandbreedte van € 3500 – € 4250, afhankelijk van ervaring

• 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen (op basis van 100% contract)

• Je maakt deel uit van een ambitieuze en sociale organisatie waar je expertise, advies en werk worden gewaardeerd en waar je ruimte hebt om te leren en te ontwikkelen.

• Hardwerkend, informeel team met plezierige sfeer.

• Je werkt samen met een community van meer dan 300 professionals van ca. 100 verschillende organisaties die bijdragen aan een vreedzamere en rechtvaardigere wereld.

• Geweldige werkplek in het centrum van Den Haag

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Jill Wilkinson op 06 46177039.

Solliciteren? Stuur je motivatie met CV naar jill.wilkinson@humanityhub.net.


Vacancy Finance and Control Manager

32hrs/week

Start date: asap

Are you the ambitious Finance and Control Manager who wants to contribute to a better world? Come and foster the growth of the coolest community platform and coworking hotspot in The Hague!

The Hague Humanity Hub is looking for a business minded, hands on F&C talent to help increase our effectiveness and impact. In this role you will be responsible improving financial and administration processes, procedures and controls and report directly to the Managing Director

About The Hague Humanity Hub

The Humanity Hub is an independent not-for-profit foundation. Our purpose is to connect and strengthen the peace and justice ecosystem of the Hague. We celebrate diversity and aim to break down silos and connect unlikely allies to accelerate the development of a more peaceful and just world, wherever that may be.

We facilitate collaboration and innovation by offering the necessary ingredients for chance encounters, new alliances, inspirational collaborations, and the exchange of knowledge. Our services include:

· Active community management and programming by a dedicated team,

· Warm and welcoming meeting point with café and landing space for members

· Event and meeting spaces and online event services

· Flexible office concept (2000m2) with a variety of residency options in the center of the Hague

• New: 2nd location in the Hague International Zone (Alexanderveld) opening January 1 in collaboration with Frame Offices

Our growing membership of more than 250 professionals from more than 85 organisations is active in a wide range of fields such as peacebuilding, justice innovation, education, humanitarian action, climate action, and development aid. They range from from non-profit to for profit, start-ups to scale-ups, small local to large international organizations and academia.

Job Description

You will have a key role in the hub core team and work closely with the Managing Director to manage responsible growth and optimize financial results. You will coach and support the other team members Community Development and Programming, Communication, Hospitality and Events and Facilities Management) regarding financial and administrative matters.

Your tasks will include:

· Managing and optimizing the end-to-end finance and accounting processes

· Advising on the development of overall strategic direction

· Planning and control cycle including compiling and analyzing budget and actual performance

· Timely preparation and presentation of financial and subsidy reports, including to the Supervisory Board

· Improving the order to cash process including implementation of new digital payment processes

· Supervision of invoicing, accounts receivable and payable, including payroll

· Support product and service development with cost analyses and project budgets

· Maintaining banking, accounting and legal relationships

· Oversee purchasing processes and ensure quality supplier relationships

· Oversee IT systems and office automation for the Hub team

· Ad hoc projects

Job Requirements

· Bachelors or Masters degree in Business Administration, Accountancy, Economics, or equivalent

· At least 5 years of work experience in the Netherlands in an audit firm or finance department

· Self-starter, results oriented individual

· Native Dutch speaker with good written and spoken English

To succeed in this position, you need to:

· Maintain a clear overview of complex financial data and be able to conduct and present concise analyses as required while making it look easy

· Apply your commercial mindset to growth, service and improvements while keeping an eye on the bottom line

· Have affinity with sustainable development and a more peaceful and just world and be an active member of the Hub community

· Plan and prioritize strategically among competing issues and be able to switch priorities as required

· Both lead and participate in projects involving other hub team members

· Be comfortable with a very transparent environment and build and maintain good relationships with diverse Hub members and key stakeholders

· Feel at home in a multicultural environment

· Be a wizard with excel and work competently with other Office programs

· Enjoy being part of a small developing organization and doing a lot with a little.

Bonus points if you have:

· Experience in real estate services specifically in a coworking or business center services company

· Live in the Hague

· Experience in business to business relationships with both Dutch and international organizations

· Experience in working together with municipalities and other funding bodies

What we offer:

· 1-year contract based on 32 hours per week (80%)

· Full time salary range from €3500 – €4250 depending on experience

· 8% vacation pay and 25 holidays (based on 100% contract)

· Be part of an ambitious and social organization where your expertise, advice and work are valued, and you have room to learn and develop.

· Hardworking, informal team with a pleasant atmosphere.

· Work together with a community of more than 300 professionals from approx. 100 diverse organizations contributing to a more peaceful and just world.

· Awesome workspace in the center of the Hague

Do you have any questions? Please contact Jill Wilkinson at 06 46 177 039. Want to apply? Please send your motivation with CV to jill.wilkinson@humanityhub.net.